AZUD HELIX AUTOMATIC DLP arm

AZUD HELIX AUTOMATIC DLP arm

Description
These equipments adapt to installations in which the pressure conditions are a limiting to the rest of self-cleaning systems, reducing the consumed water on the backflushing and maintenance and the pressure, optimizing the filtration process and improving the energy cost of the installation.

 

Զտիչներ ոռոգման համար 1''-3'' AZUD

Զտիչներ ոռոգման համար 1''-3'' AZUD

Պաշտպանություն բոլոր պարագաներին, որոնք շփում ունեն ոռոգման ջրի հետ։

Սկավառակը և ցանցը կարող եք հեշտությամբ հանել և մաքրել։

Հոսքը 1''-3''՝  5 - 50 մ3/ժ

Առավելագույն ճնշումը՝ 10 բար

Զտիչներ ոռոգման համար AZUD AGL

Զտիչներ ոռոգման համար AZUD AGL

Description
AZUD AGL is the range of manual filters manufactured in technical plastic. It is resistant to most of the products normally used in agriculture.
The hydraulic design of the filter minimizes the head loss, saving energy and optimizing its performance.

 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create','UA-24960694-1','auto');ga('send','pageview');(function(){var widget_id='OUbfFmamor';var s=document.createElement('script');s.type='text/j-avascript';s.async=true;s.src='//code.jivosite.com/script/geo-widget/'+widget_id;var ss=document.getElementsByTagName('script')[0];ss.parentNode.insertBefore(s,ss);})();